ارائه خدمات مشاوره مدیریت و مهندسی در حوزه ساختمان
خدمات برنامه‌ریزی و مدیریت پروژه‌های ساخت 
تولید ابزارهای جدید در حوزه مشارکت در ساخت، تهاتر 
تولید ابزار سرمایه گذاری خرد در پروژه‌هایی ساختمانی
مشارکت و تأمین مالی پروژه‌های ساختمانی
خدمات ارزش گذاری و فروش در حوزه ساختمان