با توجه به تمرکزعمده فعالیت‌های گروه صنعتی آرمان در بخش کشاورزی و عطف به وجود بازار مصرف بزرگ داخلی و همچنین شناسایی فرصت های موجود درکشورهای همسایه و کشورهای آسیای مرکزی شرکت بازرگانی و پخش سپهر آرمان در سال1392 تاسیس گردید.هدف اصلی این شرکت ایجاد یک برند معتبر در حوزه موادغذایی تعریف شده است. برخی از مهم ترین ماموریت های مهم این شرکت به شرح ذیل می باشد:

افزایش فروش و سهم بازار داخلی و خارجی در حوزه مواد غذایی.  
شناسایی ظرفیت‌ها و تقاضاهای بازارهای داخلی و خارجی برای ارائه محصولات جدید.
شناسایی فرصت‌های صادراتی و برنامه‌ریزی در راستای كسب سهم بیشترازبازارهای هدف.